SMM - Hệ Thống Website Builder Tạo Wap/Web Miễn Phí
Tạo trang web di động của riêng bạn

Trách nhiệm của đội ngũ Quản trị

Quản trị SMM không có đủ khả năng kỹ thuật để kiểm tra tất cả nội dung được lưu trữ trên trang web. Vì lý do đó, SMM không chịu trách nhiệm về thiệt hại do bên thứ ba gây ra do nội dung được lưu trữ trong SMM. Chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với thiệt hại xảy ra trong trường hợp trang web không hoạt động hoặc dịch vụ của chúng tôi không được cung cấp. SMM có thể có liên kết đến các trang web của bên thứ ba. Các trang web này không do SMM kiểm soát, vì vậy SMM không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với nội dung được lưu trữ trên các trang web đó. SMM không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào gây ra cho người dùng hoặc bên thứ ba do người khác sử dụng tài khoản SMM. Người dùng có trách nhiệm bảo mật thông tin tài khoản và không cung cấp cho người khác. Cá nhân người dùng lưu trữ nội dung trong SMM đảm bảo rằng nội dung đó không vi phạm bất kỳ luật, quy tắc hoặc quyền nào.